دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 322
Homepage URL https://ecopersia.modares.ac.ir
Contact name: ECOPERSIA
Contact Email journals@modares.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://ecopersia.modares.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://ecopersia.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=0
https://ecopersia.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://ecopersia.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=11

List of articles https://ecopersia.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=60
https://ecopersia.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=993
https://ecopersia.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1926

Abstract examples (Persian) https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-896-fa.html
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-1493-fa.html
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-29457-fa.html
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-57451-fa.html
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-64554-fa.html

Article examples (Persian) https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-896-fa.pdf
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-1493-fa.pdf
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-29457-fa.pdf
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-57451-fa.pdf
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-64554-fa.pdf

Abstract examples (English) https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-896-en.html
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-1493-en.html
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-29457-en.html
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-57451-en.html
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-64554-en.html

Article examples (English) https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-896-en.pdf
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-1493-en.pdf
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-29457-en.pdf
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-57451-en.pdf
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-64554-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)